kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 61

Przebieg rekrutacji 


Proces rekrutacyjny składa się z kilku etapów i jest uzależniony od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Dbając o rozwój naszych pracowników w pierwszej kolejności poszukujemy zasobów wewnątrz firmy.  Następnie publikujemy ogłoszenia naszej stronie i portalach internetowych.

Bez względu na wynik rekrutacji zawsze udzielamy informacji zwrotnej kandydatowi. Jeśli jest ona pozytywna, składamy propozycję pracy i ustalamy datę zatrudnienia.


Imię i Nazwisko
Dołącz CV:
Email:
Dołącz LM:


Jakie stanowisko Cię interesuje?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014, kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@aplitt.pl lub na adres firmowy z dopiskiem „IOD”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wskazane przez Panią/Pana stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko (a) lub do momentu wycofania zgody (b).

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@aplitt.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.

Poniższe formuły zgody należy umieścić w przekazywanym CV. Zgoda (a) jest wymagana, bez niej dokumenty i dane zgłoszeniowe zostaną przez Aplitt sp. z o.o. zniszczone, bez analizy kandydata.

Zgoda (b) spowoduje zachowanie dokumentów w bazie kandydatów do pracy prowadzonej w Aplitt sp. z o.o.

(a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Aplitt sp. z o.o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ______________. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

(b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aplitt sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Etapy procesu rekrutacji

1

Selekcja dokumentów aplikacyjnych - nadesłane CV trafiają do specjalistów z Działu Polityki Personalnej i są analizowane pod kątem profilu zawodowego kandydata.

2

Wywiad telefoniczny - jest stosowany w przypadku stanowisk związanych z telefoniczną obsługą klienta.

3

Rozmowa kwalifikacyjna (dwuetapowa) - wybrani kandydaci zostają zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Przed rozmową kandydat otrzymuje mail z potwierdzeniem daty, godziny i miejsca spotkania. W spotkaniu, z ramienia firmy udział bierze pracownik Działu Polityki Personalnej i potencjalny przełożony kandydata.

4

Testy z wiedzy praktycznej, poziomu znajomości języka angielskiego, Case Studies - są stosowane w zależności od stanowiska. Informacji dotyczących przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej udzieli Ci pracownik Działu Polityki Personalnej.


Nasze oczekiwania wobec Twojego CV

 • przygotuj aplikację w formacie PDF
 • CV musi zawierać pełne dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy
 • pisząc o doświadczeniu nie zapominaj o datach zatrudnienia i zakresach obowiązków
 • wymień ważne kursy, szkolenia, znajomość języków, umiejętności z zakresu IT, certyfikaty
 • posługujemy się głównie językiem polskim, nie ma więc potrzeby wysyłania obcojęzycznych aplikacji; informacje odnośnie wykształcenia i doświadczenia powinny być w odwrotnym porządku chronologicznym – zacznij od aktualnych;
 • PAMIĘTAJ by zamieścić zgodę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na podane wyżej stanowisko, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

  

………………………………………………….

Imię i nazwisko, data

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

 

 ………………………………………………….

Imię i nazwisko, data

Na co w Aplitt zwracamy uwagę?

 • punktualność - szanujemy czas
 • bądź świadomy, że już na pierwszym etapie rekrutacji poznasz swojego potencjalnego przełożonego
 • docenimy Twoją wiedzę na temat naszej firmy
 • przygotuj pytania do nas, robimy co w naszej mocy, by odpowiedzieć na wszystkie
 • pierwsza rozmowa trwa około godziny: pytamy  m.in. o  Twoje dotychczasowe doświadczenie, plany zawodowe i  motywację

 

rekrutacja mail cv

 

CV 01

 

logo

 

W trakcie trwania procesu rekrutacji cały czas kontakt z Tobą będzie utrzymywać pracownik Działu Polityki Personalnej.

Jeśli jedocześnie uczestniczysz w innych procesach rekrutacyjnych, masz jakieś zobowiązania wobec innych firm poinformuj nas o tym – weźmiemy to pod uwagę.
Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl