Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: odpowiedzi na przesłaną wiadomość; przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Aplitt sp. z o.o. oraz w zależności od udzielonych przez Panią/Pana dodatkowych, dobrowolnych zgód w celu przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących partnerów biznesowych Aplitt sp. z o.o..

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio maksymalnie przez okres 1 roku od momentu otrzymania odpowiedzi – lub do wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aplitt.pl.