Regulamin szkoleń autoryzowanych
z systemu monitoringu Zabbix

 1. Organizatorem szkolenia jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 584-27-63-014, kapitał zakładowy: 15 178 100, 00 zł (dalej: Organizator).
 2. Oferta szkoleń skierowana jest do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i które dokonują zamówienia w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Zamawiający).
 3. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w szkoleniu tylko za zgodą opiekuna prawnego lub kuratora.
 4. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia autoryzowanego jest skompletowanie grupy co najmniej 3 Uczestników.
 5. Wymagania dla Uczestników szkolenia: Zabbix Certified User – brak wymagań, Zabbix Certified Specialist lub Certified Specialist Update – zaawansowana znajomość obsługi komputera i systemów operacyjnych, Zabbix Certified Professional lub Certified Professional Update – certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu Zabbix Certified Specialist (gwarantuje uczestnictwo i podejście do egzaminu) lub certyfikat uczestnictwa w Zabbix Certified Specialist (pozwala tylko na uczestnictwo w Professional, bez podejścia do egzaminu), Zabbix Certified Expert – zdany egzamin Zabbix Certified Professional.
 6. Uczestnik szkolenia powinien na szkoleniu posiadać komputer ze współczesną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript i klienta SSH.
 7. Rejestracja Uczestników na szkolenie wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/. Rejestracja na szkolenie oraz potwierdzenie rejestracji przez Organizatora oznacza zawarcie umowy, której przedmiotem jest organizacja szkolenia na warunkach uzgodnionych pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
 8. Zapłata za szkolenie winna nastąpić przelewem bankowym i jest warunkiem dopuszczenia Uczestników do szkolenia. Po potwierdzeniu rejestracji, Organizator szkolenia przesyła do Zamawiającego fakturę pro forma, która powinna być opłacona w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. Podane ceny szkoleń są cenami netto. Kwota w EUR zostanie przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pro formy. Do tak obliczonej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Podane ceny szkoleń dotyczą opłaty za jednego Uczestnika szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek wskazany na pro formie.
 9. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania na adres: dh@aplitt.pl oświadczenia o rezygnacji. W przypadku poinformowania Organizatora o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 12 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Organizator gwarantuje zwrot środków w wysokości 100%. W przypadku powiadomienia o rezygnacji na mniej niż 12 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający ponosi pełne koszty szkolenia, jednakże ma jednorazową możliwość wziąć udział w autoryzowanym szkoleniu Zabbix w innym terminie, zgodnie z harmonogramem szkoleń publikowanym na stronie internetowej Organizatora.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest w stanie z przyczyn losowych uczestniczyć w szkoleniu, udział w szkoleniu może wziąć inna osoba w zastępstwie osoby niemogącej uczestniczyć w szkoleniu. Zamiana taka nie niesie za sobą żadnych dodatkowych opłat. Uczestnik, który nie może uczestniczyć w szkoleniu powinien powiadomić organizatora o zmianie osoby najszybciej jak to możliwe przesłać formularz zgłoszeniowy z nowymi danymi osoby, która zamierza uczestniczyć w szkoleniu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. choroba trenera, inne losowe zdarzenia). W takim przypadku szkolenie odbędzie się w innym dodatkowym terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub najbliższym terminie widniejącym w terminarzu.
 12. Autoryzowane publiczne szkolenia Zabbix prowadzone są online albo stacjonarnie w Gdańsku w siedzibie Organizatora. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innej lokalizacji (do indywidualnego ustalenia). Każde szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera Zabbix. Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma certyfikat uczestnictwa, a po zdanym egzaminie także certyfikat potwierdzający jego zaliczenie.
 13. Czas trwania szkolenia zależy od konkretnego programu, zazwyczaj od 1 do 5 dni. Kurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do godziny 18:00 (wraz z obiadem i przerwami kawowymi w przypadku szkoleń organizowanych stacjonarnie).
 14. W szkoleniu stacjonarnym uczestniczy maksymalnie 15 osób.
 15. Szkolenia prowadzone są przez naszego certyfikowanego trenera Zabbix w języku polskim.
 16. Szczegóły konkretnego szkolenia takie jak data szkolenia, harmonogram, cennik dookreślone są na niniejszej stronie internetowej lub w indywidualnej ofercie kierowanej do Zamawiającego.
 17. Prawa przysługujące osobom, których dane Organizator przetwarza jako administrator danych osobowych, opisane są w Polityce Prywatności i Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie www.aplitt.pl.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych usług szkoleniowych.
 19. Regulamin obowiązuje od dnia 24 listopada 2021r.