Regulamin konkursu "Wygraj voucher na szkolenie autoryzowane Zabbix Certified Specialist ZCS" organizowanego przez Aplitt sp. z o.o.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 11 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014, kapitał zakładowy: 15 178 100,00 zł – dalej „Organizator”.
2. Konkurs będzie przeprowadzony podczas wydarzenia Open Source Day 2024 (dalej: „Wydarzenie”) w dniu 18.04.2024 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konkursu lub niezorganizowania Konkursu bez podania powodu.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która (samodzielnie, lub przez swojego przedstawiciela):
1) zarejestrowała się na Wydarzenie poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem:
https://eventory.cc/event/open-source-day-2024/registration,
2) wypełniła formularz dostępny pod adresem: lp2.aplitt.pl oraz wyraziła powiązane z tym formularzem zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych Organizatora oraz na otrzymywanie informacji handlowych i materiałów marketingowych Organizatora,
– dalej „Uczestnik”.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora w trakcie trwania Wydarzenia.
2. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy udzielić w ramach formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, udostępnionego Uczestnikom podczas Wydarzenia.
3. Nagrodę otrzyma ten Uczestnik, którego odpowiedź zostanie wybrana przez Organizatora jako najciekawsza spośród wszystkich udzielonych odpowiedzi.
4. Nagrodą w Konkursie jest niepodlegający wymianie na gotówkę voucher na okaziciela o wartości 7 750 PLN PLN netto / 9 532,5 PLN brutto, upoważniający do skorzystania z jednego szkolenia Organizatora wg terminarza na dostępnego na stronie https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/ (dalej: Voucher). Organizator przewiduje wyłonienie maksymalnie 3 zwycięzców Konkursu.
5. Do dnia 23.04.2024 r., Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie za pośrednictwem nr telefonu podanego w formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Regulaminu. Voucher zaś zostanie przesłany na adres e-mail podany w ww. formularzu.
6. W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub uczestnik Konkursu reprezentujący osobę prawną (osoba prawna), wartość nagrody będzie podlegać opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej tej osoby fizycznej, lub opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jako przychód osoby prawnej. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna zobowiązana jest do uiszczenia należności publicznoprawnych związanych z nagrodą. Na Organizatorze nie ciążą w tej sytuacji obowiązki płatnika.
7. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest uprawiony do udzielenia zgody i udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe (bądź opracowania tej odpowiedzi), o którym mowa § 3 ust. 2 powyżej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w celach marketingowych Organizatora, w tym poprzez jej publikację na stronie internetowej, social mediach Organizatora.

§ 4 REALIZACJA VOUCHERA
1. Voucher jest kuponem na okaziciela. Voucher posiada swój unikalny numer.
2. Voucher jest ważny do dnia 31.12.2024 r. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.
3. Upływ terminu ważności Vouchera powoduje utratę wszelkich praw z nim związanych, tj. prawa do uczestnictwa w szkoleniu. Niewykorzystany w terminie ważności Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
4. Voucher może zostać zrealizowany w terminach szkoleń autoryzowanych, opublikowanych na stronie https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/.
5. Realizacja Vouchera następuje przy rejestracji na wybrany termin szkolenia. W celu realizacji Vouchera zamawiający zobowiązany jest okazać go w dowolny sposób Organizatorowi, podając unikalny numer Vouchera. Do uzyskania świadczeń wynikających z Vouchera uprawniona jest jedna osoba fizyczna wskazana przez zamawiającego jako uczestnik szkolenia przy rejestracji na wybrany termin szkolenia.
6. Voucher przepada w przypadku, gdy:
a) zarejestrowany na szkolenie uczestnik nie pojawił się na szkoleniu.
b) zamawiający zrezygnował z udziału w szkoleniu na mniej niż 12 dni przed planowanym terminem szkolenia, chyba że w porozumieniu z Organizatorem promocji będzie możliwość uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie.
7. Organizator ma prawo odmówić realizacji Vouchera, jeżeli:
a) upłynął termin jego ważności;
b) nie zebrała się grupa szkoleniowa (min. 3 osoby);
– w takim wypadku Organizator przedstawi nowy termin szkolenia.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z informacjami wskazanymi w Polityce prywatności dostępnej podczas wypełniania formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Regulaminu. Zwycięzca Konkursu może być poproszony o podanie dodatkowych danych w celu dokonania wysyłki nagrody lub wypełnienia obowiązków publicznoprawnych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przyznanie nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w zakresie realizacji Vouchera stosuje się postanowienia Regulaminu szkoleń autoryzowanych z systemu monitoringu Zabbix: https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/regulamin-szkolen-autoryzowanych/.