Regulamin akcji "Kup voucher na szkolenie autoryzowane Zabbix"

 1. Organizatorem akcji „Kup voucher na szkolenie autoryzowane Zabbix” jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Arkońskiej 11, kod 80-387, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014 (dalej: Organizator Akcji).
 2. Akcja „Kup voucher na szkolenie autoryzowane Zabbix” trwa od 01.01.2024 r. Termin zakończenia akcji nie jest oznaczony.
 3. W czasie trwania Akcji, Zamawiający może nabyć voucher na wybrane szkolenie autoryzowane Zabbix z oferty szkoleń Organizatora Akcji, w cenie podanej na stronie internetowej https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/.
 4. Voucher można nabyć za pośrednictwem strony https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix. Po wypełnieniu formularza, zgłoszeniowego, doradca Organizatora Akcji skontaktuje się z Zamawiającym w celu rekomendacji odpowiedniego rodzaju szkolenia (Zabbix Certified User ZCU, Zabbix Certified Specialist ZCS, Zabbix Certified Professional ZCP, Zabbix Certified Expert ZCE.
 5. Voucher jest kuponem na okaziciela.
 6. Voucher zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty zakupu. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu.
 7. Upływ terminu ważności vouchera powoduje utratę wszelkich praw z nim związanych, tj. prawa do uczestnictwa w szkoleniu. Niewykorzystany w terminie ważności voucher, zgodnie z postanowieniem pkt. 11 nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Voucher może zostać zrealizowany w terminach szkoleń autoryzowanych, opublikowanych na stronie https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/.
 9. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 10. Realizacja vouchera następuje przy rejestracji na wybrany termin szkolenia. W celu realizacji vouchera Zamawiający zobowiązany jest okazać go w dowolny sposób Organizatorowi Akcji. Do uzyskania świadczeń wynikających z vouchera uprawniona jest osoba fizyczna wskazana jako Uczestnik przy rejestracji na wybrany termin szkolenia.
 11. Voucher przepada w przypadku, gdy: a) zarejestrowany Uczestnik nie pojawił się na szkoleniu.
  b) Zamawiający zrezygnował z udziału w szkoleniu na mniej niż 12 dni przed planowanym terminem szkolenia, chyba że w porozumieniu z Organizatorem promocji będzie możliwość uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie.
 12. Aplitt sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji vouchera, jeżeli: a) upłynął termin jego ważności. b) nie zebrała się grupa szkoleniowa (min. 3 osoby). W takim wypadku Organizator Akcji przedstawi nowy termin szkolenia.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się postanowienia Regulaminu szkoleń autoryzowanych z systemu monitoringu Zabbix. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić zapoznanie się wskazanego przez niego Uczestnika szkolenia z ww. regulaminem.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.