Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk.
 2. Aplitt sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@aplitt.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania rekrutacyjnego w Aplitt sp. z o.o.
 4. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
 5. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
 6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art. 221.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji, a w przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
 8. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. Lux Med sp. z o.o. (Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
 12. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 13. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.