Regulamin promocji Black Week 2021

 1. Organizatorem promocji jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Arkońskiej 6/A1, kod 80-387, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014 (dalej: Organizator Promocji).
 2. Promocja Black Week trwa od 26.11.2021 r. do 03.12.2021 r.
 3. W czasie trwania promocji Black Week, Zamawiający może nabyć voucher uprawniający do wykorzystania 20% zniżki na szkolenie Zabbix Certified Specialist. 20% zniżki naliczane jest od ceny podstawowej szkolenia podanej na stronie internetowej https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/.
 4. Voucher można nabyć na stronie https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/, przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na szkolenie wskazane w pkt 3 powyżej. Organizator promocji nie przewiduje ograniczeń w ilości voucherów, które Zamawiający może nabyć w okresie wskazanym w pkt 2 powyżej.
 5. Promocja Black Week nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Voucher jest kuponem na okaziciela.
 7. Voucher zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu.
 8. Upływ terminu ważności vouchera powoduje utratę wszelkich praw z nim związanych, tj. prawa do skorzystania z 20% zniżki na szkolenie opisane w pkt 3 powyżej. Niewykorzystany w terminie ważności voucher, zgodnie z postanowieniem pkt. 11 nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Voucher może zostać zrealizowany do 12 miesięcy od daty wystawienia, w terminach szkoleń autoryzowanych, opublikowanych na stronie https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/.
 10. Voucher zostanie przesłany kurierem na adres podany przez Zamawiającego.
 11. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 12. Realizacja vouchera następuje przy rejestracji na wybrany termin szkolenia. W celu realizacji vouchera Zamawiający zobowiązany jest okazać go w dowolny sposób Organizatorowi promocji. Do uzyskania świadczeń wynikających z vouchera uprawniona jest osoba fizyczna wskazana w formularzu zgłoszeniowym na stronie https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/, która zaakceptowała regulamin oraz wyraziła zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od Aplitt sp. z o.o.
 13. Voucher przepada w przypadku, gdy: a) zarejestrowany Uczestnik nie pojawił się na szkoleniu.
  b) Zamawiający zrezygnował z udziału w szkoleniu na mniej niż 12 dni przed planowanym terminem szkolenia, chyba że w porozumieniu z Organizatorem promocji będzie możliwość uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie.
 14. Aplitt sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji vouchera, jeżeli: a) upłynął termin jego ważności.
  b) nie zebrała się grupa szkoleniowa (min. 3 osoby). W takim wypadku Aplitt sp. z o.o. przedstawi nowy termin szkolenia.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się postanowienia Regulaminu szkoleń autoryzowanych z systemu monitoringu Zabbix.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 r.