Regulamin przeprowadzania autoryzowanego egzaminu ze znajomości oprogramowania monitorującego infrastrukturę IT - ZABBIX

 1. Organizatorem egzaminu jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 584-27-63-014, kapitał zakładowy: 15 178 100, 00 zł. (dalej: Organizator).
 2. Oferta egzaminów skierowana jest do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i które dokonują zamówienia w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Zamawiający).
 3. Do egzaminu może przystąpić każda osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego,  niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą przystąpić do egzaminu tylko za zgodą opiekuna prawnego lub kuratora.
 4. Wymagania dla osób przystępujących do egzaminu: Zabbix Certified User – brak wymagań, Zabbix Certified Specialist – zaawansowana znajomość obsługi komputera i systemów operacyjnych, Zabbix Certified Professional – certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu Zabbix Certified Specialist.
 5. Rejestracja Uczestników na egzamin wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/. Rejestracja na egzamin oraz potwierdzenie rejestracji przez Organizatora oznacza zawarcie umowy, której przedmiotem jest organizacja egzaminu na warunkach uzgodnionych pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym. Rezerwacji miejsca na sesję egzaminacyjną należy dokonać minimum 10 dni wcześniej.
 6. Zapłata za egzamin winna nastąpić przelewem bankowym. Organizator przesyła do uczestnika fakturę pro forma, która powinna być opłacona w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. Podane ceny szkoleń są cenami netto. Kwota w EUR zostanie przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pro formy. Do tak obliczonej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami podatkowymi (aktualnie w wysokości 23%). Podane ceny szkoleń dotyczą opłaty za jedną osobę przystępującą do egzaminu. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek wskazany na dokumencie pro forma.
 7. Rezygnacja z egzaminu wymaga przesłania na adres: dh@aplitt.pl oświadczenia o rezygnacji. W przypadku poinformowania organizatora o rezygnacji z egzaminu nie później niż 10 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia egzaminu, Organizator gwarantuje zwrot środków w wysokości 100%. W przypadku powiadomienia o rezygnacji na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem egzaminu, Zamawiający ponosi pełne koszty przeprowadzenia egzaminu, jednakże ma jednorazową możliwość przystąpić do egzaminu Zabbix w innym terminie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie wpłaty w terminie wskazanym na dokumencie pro forma. Nieobecność na egzaminie nie powoduje zwrotu poniesionych kosztów.
 8. W przypadku, gdy dana osoba, po zarejestrowaniu się na egzamin, nie jest w stanie z przyczyn losowych uczestniczyć w egzaminie, udział w egzaminie może wziąć inna osoba w zastępstwie osoby niemogącej w nim uczestniczyć (pod warunkiem, że spełnia wymagania określone w punkcie 4). Zamiana taka nie niesie za sobą żadnych dodatkowych opłat. Osoba, która nie może przystąpić do egzaminu powinna niezwłocznie powiadomić Organizatora o zamianie osoby  i przesłać formularz zgłoszeniowy z danymi nowej  osoby, która zamierza przystąpić do egzaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania egzaminu w planowanym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. choroba trenera, inne losowe zdarzenia). W takim przypadku egzamin odbędzie się w innym dodatkowym terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub najbliższym terminie widniejącym w terminarzu.
 10. Autoryzowane egzaminy Zabbix prowadzone są w formie zdalnej (online) albo stacjonarnie w Gdańsku w siedzibie Organizatora. Każdy egzamin prowadzony jest przez certyfikowanego trenera Zabbix w języku polskim. Każda z osób uczestniczących w sesji egzaminacyjnej po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat potwierdzający jego zaliczenie.
 11. Czas trwania egzaminu zależy od wybranego poziomu: Zabbix Certified User – 30 minut, Zabbix Certified Specialist – 60 minut, Zabbix Certified Professional – 75 minut.
 12. W egzaminie online i stacjonarnym uczestniczy maksymalnie 15 osób. Wyjątek stanowi egzamin Zabbix Certified User, w którym może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób.
 13. Informacje szczegółowe dotyczące konkretnego egzaminu, takie jak: wymagania, cennik, określone są na stronie internetowej https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/ lub w indywidualnej ofercie kierowanej do Zamawiającego.
 14. Prawa przysługujące osobom, których dane Organizator przetwarza jako administrator danych osobowych, opisane są w Polityce Prywatności i Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie www.aplitt.pl.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych usług.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia 24 listopada 2021r.