Transformacja Cyfrowa – Zaufany Partner w budowie przewagi konkurencyjnej

W obliczu rosnącej dynamiki dzisiejszego rynku, ukształtowanego przez nieuniknioną ewolucję technologiczną, Transformacja Cyfrowa stała się kluczem do przetrwania i koniecznością w zakresie budowy skutecznej przewagi konkurencyjnej każdej firmy.

W silosowym podejściu technologia jest stosowana jako pojedynczy element, przez co brakuje pełnego zrozumienia wpływu na całościowe funkcjonowanie organizacji. Prowadzi to do sytuacji, w której technologia zamiast stanowić przewagę konkurencyjną, staje się zaledwie narzędziem, które często nie jest zgodne ze sposobem pracy i kulturą organizacyjną w firmie. Jednak tak jak każde wyzwanie, postępująca cyfryzacja świata stwarza również nowe możliwości.

Kluczem do skutecznego wykorzystania tych możliwości jest pełne zrozumienie procesu transformacji, odpowiednie przygotowanie wszystkich pracowników, a także budowanie silnych i zaufanych relacji biznesowych. To właśnie dlatego firmy Aplitt i AMA Institute stają się nieocenionymi partnerami na drodze do skutecznej i wartościowej Transformacji Cyfrowej biznesu.

Współczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej

Dotychczasowe teorie budowy przewag konkurencyjnych bazowały przede wszystkim na zabezpieczeniu kluczowych zasobów, które odróżniały produkt firmy od produktów jej konkurencji. W tym kontekście kluczowym zasobem mogły być patenty technologiczne i metodologiczne, środki trwałe, relacje z klientami, a także doświadczeni pracownicy.

Już we wczesnych latach 2000 wykazano jednak, że w istniejącym dynamicznym otoczeniu biznesowym, dla niektórych przedsiębiorstw kluczem do sukcesu staje się umiejętność adaptacji do bieżącej sytuacji rynkowej. Robi się to poprzez uproszczenie procesów, skrócenie czasu potrzebnego na decyzję oraz kontrolowane zwątpienie w adekwatność przeszłych doświadczeń.

Zgodnie z teorią świata VUCA, czyli rzeczywistości, która jest pełna zmienności (Volatility), niepewności (Uncertainty), złożoności (Complexity) i niejednoznaczności (Ambiguity), każdą branżę i każdą firmę postrzegać można jako funkcjonującą w dynamicznym środowisku, w którym kurczowe trzymanie się raz wypracowanej strategii może prowadzić do kolizji z ciągle ewoluującymi wyzwaniami współczesnego otoczenia biznesowego.

O ile nie można odrzucić wagi korzyści płynących z posiadania utalentowanych zasobów ludzkich oraz unikalnych patentów technologicznych, to trzeba jasno stwierdzić, że głównym kluczem do sukcesu staje się nie samo ich posiadanie, co umiejętne przywództwo, nawigacja i dystrybucja tychże zasobów w celu generowania krótkich przewag konkurencyjnych (transient adventage) oraz ograniczania możliwości występowania nagłych zagrożeń.

Współczesne organizacje powinny skupić się na budowaniu kultury ciągłego uczenia się, adaptacji i innowacji, natomiast inteligentne systemy, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Big Data czy chmura to elementy, które należy postrzegać jako sposób na zmniejszenie wpływu zmienności, niepewności i złożoności panujących w świecie VUCA. Może to również stanowić znaczące źródło innowacji na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Dowiedz się więcej!

  • ile może trwać wdrożenie w mojej firmie?
  • ile to kosztuje?
  • jakie są możliwości integracji?
  • czy zapewniamy wsparcie powdrożeniowe?

Nowa rola dostawcy rozwiązań technologicznych

Rola dostawców technologicznych ewoluuje wraz z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem biznesowym. Czas, kiedy byli postrzegani wyłącznie jako technicy czy dostawcy sprzętu, dawno przeminął. Dzisiaj powinni być oni partnerami biznesowymi, którzy mają kluczowy wpływ na kształtowanie strategii swoich klientów. Najważniejszą zmianą jest przekształcenie ich roli z dostawców technologii na doradców technologicznych.

Dzisiaj to oni pomagają swoim klientom zrozumieć, jak technologia może przyczynić się do ich sukcesu. Oznacza to, że muszą głęboko rozumieć biznes, strategię i kulturę organizacyjną swoich klientów, aby móc proponować rozwiązania, najlepiej spełniające ich cele biznesowe. W świecie VUCA, dostawcy technologiczni muszą być nie tylko reaktywni, ale przede wszystkim proaktywni. Stają się także głównymi architektami zmian.

Wdrażają nowe technologie i wprowadzają innowacje, ale również pomagają swoim klientom w zarządzaniu zmianą, zarówno na poziomie strukturalnym, jak i kulturowym. Są obecni na każdym etapie procesu transformacji – od planowania, przez wdrożenie, aż po procesy utrzymania.

Obszar Data Science

Data Science, czyli nauka o danych, staje się jednym z kluczowych elementów transformacji cyfrowej. W dobie gwałtownie zmieniającego się otoczenia biznesowego analityka może okazać się pomocna na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim pozwala na zrozumienie złożonych danych i trendów poprzez zaawansowane modele statystyczne i uczenie maszynowe.

Modele predykcyjne potrafią przewidywać przyszłe scenariusze, wykrywać anomalie czy optymalizować procesy biznesowe. Drugim ważnym aspektem jest zdolność Data Science do dostarczania bogatszego wglądu w dane posiadane już przez organizację. Na przykład, poprzez analizę wzorców zachowań klientów, firmy mogą tworzyć spersonalizowane oferty i usługi, które trafniej odpowiedzą na potrzeby klienta.

Na koniec, Data Science pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem, dzięki zdolności do identyfikacji i monitorowania ryzyka na podstawie analizy danych historycznych i bieżących. Stosując definicje VUCA możemy zaobserwować jak wiele rozwiązań na przedstawione problemy oferują narzędzia Data Science:

VUCA Odpowiedzi Data Science
Zmienność (V)

Zmiany na rynku o znanym podłożu, jednak nieznanej częstotliwości.

Przykład: wahania cen surowców

Modele predykcyjne – wiele zjawisk o pozornie nieznanej przyczynie jest w rzeczywistości pochodną innych obserwowalnych czynników mikro-/makroekonomicznych, a nawet społecznych. Przykładowo ryzyko odejścia klienta (churn) lub ryzyko braku spłaty faktury dają się przewidywać z dużym prawdopodobieństwem na podstawie przeszłych zachowań oraz kondycji finansowej spółek. Natomiast ryzyko awarii maszyny jest możliwe do przewidzenia na podstawie czasu pracy, wykonanej produkcji czy cykliczności serwisowania.
Niepewność (U)

Potencjalna, hipotetyczna zmiana, która może istotnie wpłynąć na osiągane wyniki, jednak wystąpienie zdarzenia jest niepewne.

Przykład: atak terrorystyczny

Raporty Business Intelligence (BI) – jeżeli zdarzenie jest wysoko nieprzewidywalne, podstawową linią obrony jest umiejętne gromadzenie oraz wykorzystywanie informacji. Wizualizacja danych oraz umożliwienie ekspertom biznesowym szybkiego wglądu i intuicyjnej analizy dowolnych informacji o przedsiębiorstwie/rynku ułatwia dostrzeżenie wąskich gardeł w procesach biznesowych oraz efektywne zarządzanie firmą w sytuacjach kryzysowych.
Złożoność (C)

Sytuacja biznesowa o wielu wzajemnie wpływających na siebie czynnikach, powodujących problem w przewidzeniu wyniku.

Przykład: budowa łańcucha dostaw

Optymalizatory oraz symulatory – podejmowanie decyzji dla cyklicznie powtarzających się problemów decyzyjnych takich jak budowa grafików pracy czy dobór tras dostawy towaru może zostać dzisiaj skutecznie zautomatyzowane za pomocą algorytmów optymalizacyjnych. Przynosi to wymierne korzyści wynikające nie tylko z zaoszczędzenia czasu pracy, ale także zwiększenia powtarzalności oraz uniknięcia błędów operacyjnych, wynikających z wysokiego poziomu złożoności. Decyzje strategiczne mogą natomiast skorzystać z rozwiązań symulacyjnych, które bazując na wsadzie eksperckim są w stanie przybliżyć oczekiwany wynik biznesowy dla różnych strategii rozważanych przez decydentów.
Niejednoznaczność (A)

Brak wiedzy o potencjalnych efektach zdarzenia/decyzji, ponieważ nie istnieje odpowiadający jej przypadek.

Przykład: zmiana kanału marketingu z telewizji na social media

Eksperymenty oraz analityka eksploracyjna – funkcjonowanie w silnie nowatorskim otoczeniu nie sprzyja budowie kompletnych i automatycznych modeli predykcyjnych oraz optymalizatorów. W takim wypadku kluczowa staje się zdolność przedsiębiorstwa do prowadzenia spójnych badań/eksperymentów oraz wyciągania z nich prawidłowych wniosków. Testy A/B lub metodologia Champion-Challenger są bogatymi rozwiązaniami statystycznymi pozwalającymi na prowadzenie kontrolowanych testów dotyczących np. kanału kampanii marketingowej czy kanału sprzedaży, ale nie tylko. Wyniki testów stanowią istotną wartość dla decydentów podczas podejmowania kierunkowych wyborów strategicznych w dziedzinach, gdzie nie istnieją adekwatne zdarzenia. Analityka eksploracyjna to z kolei ogólne pojęcie z dziedziny Big Data dotyczące poszukiwania ukrytych zależności w danych, przykładowo w celu ekstrapolowania ich na mniej poznane problemy biznesowe.

Data Science jest kluczowym narzędziem pomagającym organizacjom zrozumieć i adaptować się do nieustannie zmieniającego się otoczenia. W rzeczywistości powyższe typy zdarzeń mogą współwystępować – przykładowo ustanowienie optymalnego cennika produktowego może być złożonym problemem, w którym należy uwzględnić zmiany cen surowców, niepewne zmiany prawa podatkowego oraz zmiany popytu.

W tak zdefiniowanym problemie firma doświadcza jednocześnie trudności decyzyjnych wynikających ze złożoności, niepewności oraz zmienności. Analiza danych umożliwia na szczęście połączenie poszczególnych rozwiązań i zawężenie zbioru potencjalnych decyzji do liczby przyswajalnej dla człowieka. Poprzez zastosowanie zaawansowanej analizy danych, organizacje mogą przewidzieć, zrozumieć i zareagować na zmieniające się warunki, umożliwiając osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w niestabilnym świecie VUCA.

Otwartość systemów

Z perspektywy efektywności wykorzystania gromadzonych danych niepomijalną cechą nowoczesnych rozwiązań informatycznych powinna być ich otwartość, w szczególności w rozumieniu otwartości na integrację z istniejącymi już systemami klienta. Płynna wymiana informacji pomiędzy systemami daje organizacjom możliwość łączenia wniosków na podstawie panoramicznego obrazu przedsiębiorstwa powstałego w skutek spójnego zestawienia danych z każdego z departamentów.

Usunięcie potrzeby żmudnego i ręcznego przenoszenia informacji pomiędzy aplikacjami, które nie pozostawiało czasu na faktyczną analizę wniosków, wyposaża organizację w możliwość szybkiego reagowania na zmiany, a dzięki temu podejmowania bardziej precyzyjnych i efektywnych decyzji. Ponadto, otwarte systemy IT mogą być proaktywnie modyfikowane w miarę ewoluujących potrzeb biznesu, zwiększając tym samym elastyczność i zdolność organizacji do przystosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Przy odpowiednio zaplanowanych procesach szkolenia zasobów klienta, otwartość systemu i przekazana wiedza ze strony dostawcy powoduje, iż w organizacji zbudowana zostaje zdolność klienta do samodzielnego wprowadzania zmian w systemach informatycznych, uniezależniając się tym samym w znacznym stopniu od dostawców rozwiązań IT.

Nowy sposób funkcjonowania

Transformacja Cyfrowa nie jest zjawiskiem ograniczonym jedynie do klientów firm IT. Dostawcy technologii muszą sami przechodzić przez ten proces, aby na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się potrzeb swoich klientów i dynamicznego rynku.

Wiedza domenowa
Współczesne firmy IT muszą przyjmować model pracy oparty na ciągłym uczeniu się, doskonaleniu procesów i adaptacji do zmieniających się warunków. Dedykowane procesy służące budowaniu wiedzy domenowej są tu nieodzowne. Równie ważne jest, aby dostawcy technologii cyfrowych zrozumieli, że nie są już tylko „dostawcami”, ale stają się strategicznymi partnerami swoich klientów. Muszą być gotowi do pełnej współpracy i zrozumienia biznesu klienta, aby dostarczać rozwiązania, które będą skrojone na miarę i wniosą unikalną wartość w jego działalność oraz strategię.

Dostawca, który zna swoje miejsce w ekosystemie klienta i jest gotowy na bieżąco dostosowywać swoje działania, jest w stanie skuteczniej wspierać klienta w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Model do naśladowania
Dostawcy usług IT powinni być wzorem do naśladowania dla swoich klientów, zwłaszcza w świecie VUCA. Przede wszystkim dlatego, że technologia i digitalizacja są kluczowymi narzędziami w radzeniu sobie z nieprzewidywalnością i złożonością dzisiejszego świata. Dostawcy IT są na pierwszej linii tych zmian, mając doświadczenie i wiedzę potrzebną do efektywnego wykorzystania technologii w celu zwiększenia adaptacji do zmian i reagowania na nie.

Po drugie, dostawcy IT są często na czele innowacji. Jako pierwsi wprowadzają do swojej działalności nowe technologie, procesy i modele biznesowe, które mogą pomóc innym organizacjom przystosować się do zmieniających się warunków. Mogą one zatem służyć jako model do naśladowania w zakresie innowacyjności i adaptacji do zmian.

Korzystając ze swoich doświadczeń dostawcy IT powinni nie tylko być wzorem z którego klienci mogą czerpać inspirację, ale też aktywnie wspierać swoich klientów w ich własnych wysiłkach adaptacyjnych. Powinni oni nie tylko dostarczać technologię, ale także doradzać klientom, jak skutecznie ją wykorzystać w celu budowania przewagi konkurencyjnej i przystosowania się do dynamicznego otoczenia rynkowego.

Zaufany partner transformacji cyfrowej

Współczesne organizacje muszą radzić sobie z wyzwaniami dynamicznego otoczenia biznesowego poprzez innowacyjne podejście do zarządzania danymi, procesami i ludźmi. W tym kontekście, dostawcy usług IT odgrywają kluczową rolę jako partnerzy, którzy nie tylko dostarczają technologię, ale również pomagają klientom w jej efektywnym wykorzystaniu.

Jednak to nie technologia sama w sobie jest kluczem do sukcesu, ale jej efektywne wykorzystanie, które umożliwia stworzenie wartości dodanej dla klientów. Personalizacja, otwartość, elastyczność oraz zdolność do integracji z istniejącymi systemami stają się niezbędnymi atrybutami nowoczesnych rozwiązań IT.

Transformacja cyfrowa jest w tym kontekście odpowiedzią na wyzwania obserwowane w świecie VUCA, ponieważ w swojej istocie nie skupia się jedynie na stworzeniu idealnego systemu informatycznego, ale także na jego osadzeniu w indywidualnej kulturze firmy oraz integracji z najistotniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa – człowiekiem.

W Aplitt oraz AMA Institute, nie tylko dostrzegamy nowe wymagania stawiane przed partnerami IT, ale także proaktywnie kształtujemy wizję partnerstwa i korzyści w naszej relacji z klientami. Oferując nie tylko technologię, ale także strategiczne doradztwo i wsparcie, pomagamy nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim efektywnie funkcjonować we współczesnym, dynamicznym świecie.

×

Mamy nadzieję, że lektura tego tekstu sprawi Ci przyjemność.

Jeśli chcesz, byśmy pokazali Ci jak to narzędzie sprawdzi się w Twojej firmie, po prostu zarezerwuj rozmowę.

Summary
Transformacja Cyfrowa:  Zaufany Partner w budowie przewagi konkurencyjnej
Article Name
Transformacja Cyfrowa: Zaufany Partner w budowie przewagi konkurencyjnej
Description
W obliczu dynamicznego otoczenia biznesowego, które stawia trudności w wyborze odpowiednich rozwiązań informatycznych, pojawia się pytanie dotyczące roli dostawców technologicznych.
Author
Publisher Name
AMA Institute
Publisher Logo

Podziel się treścią:

Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się więcej!

Dawid Barański | Head of Analytics AMA Institute
Dawid Barański | Head of Analytics AMA Institute
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych dla firm ze zróżnicowanych sektorów gospodarki: w tym z branży bankowej, produkcyjnej, windykacyjnej, transportowej, retail oraz wydawniczej. Dzięki szerokiej perspektywie jest w stanie przekazać skomplikowane koncepcje analityczne w sposób zrozumiały dla odbiorców biznesowych, budując mosty pomiędzy technologią a biznesem.

Zobacz także:

thumb image

27 września 2023

Pracownik a cyfryzacja biznesu


Czytaj
thumb image

18 marca 2024

Nowa bankowość elektroniczna, która zastąpiła 15-letniego poprzednika i zaspokoiła potrzeby użytkowników


Czytaj
thumb image

21 listopada 2023

Dlaczego projekty Transformacji Cyfrowej kończą się niepowodzeniem?


Czytaj

Obejrzyj nasze filmy:

Summary
Transformacja Cyfrowa:  Zaufany Partner w budowie przewagi konkurencyjnej
Article Name
Transformacja Cyfrowa: Zaufany Partner w budowie przewagi konkurencyjnej
Description
W obliczu dynamicznego otoczenia biznesowego, które stawia trudności w wyborze odpowiednich rozwiązań informatycznych, pojawia się pytanie dotyczące roli dostawców technologicznych.
Author
Publisher Name
AMA Institute
Publisher Logo