Polityka Prywatności
LinkedIn Aplitt sp. z o.o.

Polityka Prywatności LinkedIn w Aplitt sp. z o.o. przedstawia informacje, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Wiedza na ten temat jest istotna, prosimy zatem o ich uważne przeczytanie.

Zaznaczamy, że niniejsza Polityka prywatności nie stanowi kompleksowej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników LinkedIn.
W celu uzyskania informacji o tym, jak LinkedIn przetwarza Twoje dane osobowe zapoznaj się z Polityką ochrony prywatności LinkedIn, która jest dostępna pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Administrator danych

Administratorem danych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014. (dalej również jako: Aplitt)

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem informacji, w szczególności danych osobowych i korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Andrzejem Kurkowskim, Inspektorem Ochrony Danych w Aplitt sp. z o.o.:

 • pocztą – na adres: Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor Ochrony Danych”,
 • e-mailem – na adres:  iod@aplitt.pl

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

Jakie informacje gromadzimy?

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe poprzez Profil LinkedIn w następujących sytuacjach:

 • gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Profilu lub na wskazane na naszym profilu dane kontaktowe np. w celu złożenia zapytania o nasze usługi, szkolenia, konferencje, obsługi sprawy – w takiej sytuacji będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówionego kontaktu co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • gdy kontaktujesz za pośrednictwem Profilu w celu aplikacji na ofertę pracy – w celach rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 • gdy zostawiasz komentarz na naszym Profilu – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu umożliwienia użytkownikowi pozostawienia komentarzy pod naszymi postami; prowadzenia komunikacji w ramach Profilu, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz posty, realizowane za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez Profil LinkedIn (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO – zawarcie i wykonanie umowy Umowa użytkownika | LinkedIn );
 • gdy poruszasz się po naszym Profilu LinkedIn, poprzez automatyczne zbieranie danych na temat Twojej aktywności (tzw. pasywne gromadzenie danych) – dane te mają charakter zbiorczych statystyk, które wykorzystujemy w celu dostosowania naszego Profilu do potrzeb i zainteresowań użytkowników, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zaznaczamy, że Aplitt nie instaluje w urządzeniu końcowym użytkownika własnych plików cookie lecz korzysta jedynie z informacji udostępnionych przez LinkedIn w ramach usługi LinkedIn Page Insight (analytics);
 • przekierowania zgłaszanej sprawy do właściwego kanału komunikacji w Aplitt przez okres załatwiania sprawy co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • monitorowania i poprawy jakości obsługi, w tym w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji jakości naszej obsługi, realizowanego w formie ankiety, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 2 lat od realizacji badania co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnych postępowań wyjaśniających  i  ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z powyższych celów – nie dłużej niż wynika to z przepisów o archiwizacji danych co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wszelkie inne cele przetwarzania danych będą zawsze wcześniej komunikowane użytkownikom Profilu w chwili gromadzenia danych.

Dobrowolność podania danych

Przekazanie Aplitt danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze wcześniej poinformujemy Cię jeżeli podanie danych osobowych będzie wymagane z uwagi na ich niezbędność do realizacji celu przetwarzania. Ich zakres jest ograniczony do danych niezbędnych do realizacji usługi lub komunikacji. Brak zgody uniemożliwia odpowiednio realizację usługi lub komunikację między  stronami. Informacje zbierane w logach i za pomocą plików cookie pozyskiwane są automatycznie przez LinkedIn, na podstawie konfiguracji przeglądarki. Szczegółowa informacja o pasywnym gromadzeniu danych znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki prywatności w sekcji „Polityka cookie LinkedIn”.

 • W dowolnym momencie możesz wycofać swoje zgody na przetwarzanie danych osobowych (możesz wycofać zgodę przetwarzanie swoich danych w celu publikacji komentarza na naszym Profilu usuwając swój komentarz pod naszym postem).
 • W dowolnym momencie możesz zmienić preferencje w zakresie pasywnego gromadzenia danych, w tym odwołać akceptację plików cookie LinkedIn.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zmiana preferencji w zakresie pasywnego gromadzenia danych nie będzie miała jednak wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych, które na jej podstawie było prowadzone przez nas zanim zgoda ta została wycofana.

Zakres przetwarzanych danych i jak długo zamierzamy je przetwarzać

 • Zakres przetwarzanych danych może obejmować takie informacje jak nick, imię, nazwisko, inne informacje upublicznione w profilu użytkownika (np. wizerunek, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, branżę, dane kontaktowe) oraz dane zawarte w napisanych do nas wiadomościach, komentarzach, aplikacjach użytkownika, a także zbierany automatycznie adres IP urządzenia użytkownika oraz informacje o jego aktywności on line.
 • Aplitt przechowuje dane osobowe użytkowników Profilu tak długo jak długo będą one nam niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (np. udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na pytanie, publikacji komentarza użytkownika, zakończenia procesu rekrutacyjnego), jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych, jeżeli zgoda ta stanowiła wyłączną podstawę przetwarzania. W przypadku informacji upublicznianych przez użytkowników serwisu LinkedIn na naszym Profilu i podawanych w ramach ich konta użytkownika LinkedIn, informacje te są przetwarzane i przechowywane zgodnie z regulaminem tego serwisu – https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement

Do jakich odbiorców przekazywane są gromadzone dane

Dostęp do opisanych wyżej danych osobowych użytkowników naszego Profilu LinkedIn mogą mieć nasi upoważnieni pracownicy oraz podmioty współpracujące przy realizacji usług, z którymi przetwarzanie tych danych jest związane i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych użytkowników naszego Profilu są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Zwracamy jednak uwagę, że LinkedIn również posiada dostęp do danych osobowych użytkowników i może je ujawniać także innym niż wskazani powyżej odbiorcom, którzy mogą znajdować się także w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), w których poziom ochrony danych może być niższy niż na terenie Unii Europejskiej. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników LinkedIn zapoznaj się z Polityką ochrony prywatności LinkedIn dostępną pod adresem:

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy, w której znajdziesz również informacje LinkedIn na temat transferu danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (punkt 5.2. Polityki ochrony prywatności LinkedIn pt. „Zagraniczny transfer danych”).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Wszystkim osobom, których dane osobowe Aplitt przetwarza w ramach Profilu LinkedIn przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
 • prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych użytkownika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dodatkowo, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do jej wycofania w zakresie, w jakim została udzielona.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Aplitt (dane powyżej).

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania przez LinkedIn danych osobowych użytkowników serwisu LinkedIn i przysługujących im prawach są dostępne w Polityce ochrony prywatności LinkedIn dostępnej pod adresem  https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.  Zapoznaj się z punktem 4.2 Polityki ochrony prywatności LinkedIn („Prawa użytkownika do dostępu i kontroli swoich danych osobowych”) aby dowiedzieć się jak możesz zgłosić żądanie do LinkedIn w celu realizacji praw wskazanych w RODO.

Pliki cookies LinkedIn

Gdy poruszasz się po naszym Profilu LinkedIn, „LinkedIn” zbiera automatycznie dane na temat Twojej aktywności (tzw. pasywne gromadzenie danych). Każdy użytkownik naszego Profilu może zdefiniować swoje preferencje w zakresie pasywnego gromadzenia danych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii, akceptując lub odrzucając pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub swojego urządzenia, bądź korzystając z opcji ustawień prywatności dostępnych w ramach serwisu LinkedIn. Więcej informacji na ten temat uzyskasz w plikach pomocy przeglądarki, swojego urządzenia lub w opublikowanych na LinkedIn Zasadach korzystania z plików cookie LinkedIn, które są dostępne pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy?

Jednocześnie informujemy, że w zakresie danych gromadzonych na potrzeby statystyk Page Insights LinkedIn i Aplitt są uznawani za współadministratorów danych w rozumieniu art. 26 RODO. Zakres odpowiedzialności współadministratorów został określony w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum” dostępnym pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Linki stron trzecich

Niniejsza zasady dotyczą wyłącznie korzystania z naszego Profilu LinkedIn. Może on zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności LinkedIn. Należy jednak pamiętać, że Aplitt nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i dostępność takich stron internetowych i nie może zagwarantować praktyk w zakresie ochrony prywatności takich stron internetowych.

Dlatego rekomendujemy zapoznawanie się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych stron internetowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Na zmiany w Polityce Prywatności LinkedIn w Aplitt może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój serwisów informatycznych. O tych zmianach będziemy każdorazowo informować odsyłając do zaktualizowanej wersji Polityki.

Pytania

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności LinkedIn mogą być kierowane bezpośrednio na adres:  iod@aplitt.pl

Data aktualizacji: 14.04.2023 r