Polityka Prywatności
Facebook Aplitt sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO, informujemy, że:
Administratorem danych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej również jako „Aplitt” lub „Administrator”), ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem informacji, w szczególności danych osobowych i korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Barbarą Paciulewicz, Inspektorem Ochrony Danych w Aplitt sp. z o.o.:

 • pocztą – na adres: Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor Ochrony Danych”,
 • e-mailem – na adres:  iod@aplitt.pl

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie fanpage’a Aplitt na portalu społecznościowym Facebook (link) na zasadach i warunkach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited, w tym:

 • informowanie użytkowników portalu Facebook o działalności Aplitt oraz bieżąca aktualizacja treści powiązanych z prowadzoną działalnością,
 • odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości w tym za pomocą Messengera – komunikacja przez komunikator pracowników Aplitt z użytkownikami portalu Facebook,
 • badanie opinii o prowadzonej działalności oraz jakości świadczonych przez Aplitt usług, w tym w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook,
 • kontaktowanie się z użytkownikami portalu Facebook zainteresowanych informacją na temat naszej firmy i oferowanych usług („Potencjalnych Klientów”) za pomocą dedykowanych formularzy.

Przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki) lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane uzyskane od Państwa w celu uzyskania zlecenia na świadczenie usług pozyskiwane są ponadto na zasadach określonych art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby („Potencjalnych Klientów”), zainteresowanej informacją na temat naszej firmy i oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie przetwarzania danych osobowych

Administrator w ramach funkcjonowania fanpage’a Aplitt na portalu Facebook przetwarza dane osobowe osób, które obserwują lub polubiły fanpage, a także osób, które opublikowały swój komentarz, reakcję lub opinię, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub w innym miejscu fanpage’a.

Wśród kategorii przetwarzanych danych znajdują się: identyfikator osoby pod którym funkcjonuje ona na portalu Facebook (tj. najczęściej imię i nazwisko), udostępniane przez Państwa na Państwa profilu na portalu Facebook dane (w tym zdjęcia profilowe i inne widoczne dla innych użytkowników portalu Facebook zdjęcia oraz wpisy), treść Państwa komentarzy, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez portal Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies” ( https://www.facebook.com/privacy/policy).

Informujemy, że umieszczanie przez Państwa wpisów i zdjęć pod wpisami opublikowanymi przez Aplitt na fanpage’u jest z Państwa strony dobrowolne. Imię i nazwisko lub inny identyfikator osoby korzystającej z fanpage’a nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych nie prowadzi do uniemożliwienia korzystania z fanpage’a, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności fanpage’a, takich jak np. jego subskrypcja, obserwowanie go, dodawanie reakcji, komentarzy oraz opinii jest jednak uwarunkowany podaniem tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa i na zlecenie Administratora.
Ponadto Państwa dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). Oraz mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi z zakresu obsługi fanpage’a w mediach społecznościowych i wspierających działa marketingowe.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodleganiu zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
 • prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych lub formę kontaktu – w zakresie, w jakim została udzielona,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (uodo.gov.pl).

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Limited

Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Meta Platforms Ireland Limited udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pytania

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności Facebook mogą być kierowane bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych w Aplitt, Barbary Paciulewicz, email: iod@aplitt.pl.

Data aktualizacji: 12.01.2024 r