Regulamin szkoleń autorskich
z systemu monitoringu Zabbix

1. Organizatorem szkolenia jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 6/A1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 584-27-63-014, kapitał zakładowy: 15 178 100, 00 zł.

2. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia autorskiego jest skompletowanie grupy od 5 (minimum) do 15 uczestników. W przypadku szkoleń dedykowanych liczba uczestników nie ma znaczenia.

3. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba fizyczna niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w szkoleniu tylko za zgodą opiekuna prawnego lub kuratora.

4. Wymagania dla uczestników szkolenia: podstawowa wiedza o systemie operacyjnym Linux.

5. Uczestnik szkolenia powinien na szkoleniu posiadać komputer ze współczesną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript i klienta SSH. W przypadku braku posiadania sprzętu komputerowego, uczestnik winien o powyższej okoliczności poinformować organizatora szkolenia z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku, o ile szkolenie odbywa się w siedzibie organizatora, organizator zapewni odpowiedni sprzęt komputerowy.

6. Do udziału w szkoleniu uczestnicy mogą się zgłaszać indywidualnie. Zgłoszenia może dokonać również podmiot trzeci zatrudniający uczestników lub dla którego uczestnicy świadczą czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rejestracja uczestników na szkolenie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej i odesłania go do organizatora.

7. Zapłata za szkolenie winna nastąpić przelewem bankowym. Organizator szkolenia przesyła do uczestnika fakturę pro forma, która powinna być opłacona w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. Podane ceny szkoleń są cenami netto. Kwota w EUR zostanie przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pro formy. Do tak obliczonej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Podane ceny szkoleń dotyczą opłaty za jednego uczestnika szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek wskazany na pro formie.

8. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania na adres: szkolenia@aplitt.pl oświadczenia o rezygnacji. W przypadku poinformowania organizatora o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 12 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia, organizator gwarantuje zwrot środków w wysokości 100%. W przypadku powiadomienia o rezygnacji na mniej niż 12 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zgłaszający ponosi pełne koszty szkolenia, jednakże może wziąć udział w szkoleniu Zabbix w innym terminie, zgodnie z harmonogramem szkoleń publikowanym na stronie internetowej organizatora. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty w terminie wskazanym na pro formie. Nieobecność na szkoleniu nie powoduje zwrotu poniesionych kosztów.

9. W przypadku, gdy uczestnik, po zarejestrowaniu się na szkolenie, nie jest w stanie z przyczyn losowych uczestniczyć w szkoleniu, udział w szkoleniu może wziąć inna osoba w zastępstwie osoby niemogącej uczestniczyć w szkoleniu. Zamiana taka nie niesie za sobą żadnych dodatkowych opłat. Uczestnik, który nie może uczestniczyć w szkoleniu powinien powiadomić organizatora o zmianie osoby najszybciej jak to możliwe i przesłać formularz zgłoszeniowy z nowymi danymi osoby, która zamierza uczestniczyć w szkoleniu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie z przyczyn niezależnych od Aplitt sp. z o.o. (np. choroba trenera, inne losowe zdarzenia). W takim przypadku szkolenie odbędzie się w innym terminie.

11. Autorskie szkolenia Zabbix są prowadzone online albo stacjonarnie w Gdańsku w siedzibie Aplitt sp. z o.o., przez certyfikowanych specjalistów. Uczestnicy szkolenia otrzymują potwierdzenie udziału w szkoleniu. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia dedykowanego, które wyceniane jest indywidualnie i odbywa się w dogodnej dla uczestnika lokalizacji.

12. Czas trwania szkolenia zależy od konkretnego programu, szkolenie podstawowe trwa 2 dni, natomiast rozszerzone – 3 dni. Kurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do godziny 17:00 (wraz z przerwą obiadową i przerwami kawowymi w ciągu dnia).

13. Szkolenia prowadzone są przez naszych specjalistów w języku polskim.

14. Szczegóły konkretnego szkolenia takie jak program, cennik dookreślone są na niniejszej stronie internetowej lub w indywidualnej ofercie kierowanej do uczestnika lub podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.

15. Prawa przysługujące osobom, których dane Aplitt sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych osobowych, opisane są w Polityce Prywatności i Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie www.aplitt.pl.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych usług szkoleniowych.

17. Regulamin obowiązuje od dnia 13.08.2019r.