Aplitt S.A. - Kompleksowe rozwiązania ICT - klucz do stabilnej ekspansji

Biznes i technologia to dwa światy związane ze sobą w nierozerwalny sposób. Elementem łączącym oba te światy jest potrzeba pozyskania narzędzia umożliwiającego utrzymanie zrównoważonego rozwoju biznesu w środowisku wysokiej konkurencyjności. Dynamicznie zmieniający się rynek wymusza na naszych klientach i partnerach poszukiwania nowych narzędzi, umożliwiających realizację zakładanych celów biznesowych. Taka rzeczywistość determinuje nas do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług. Natomiast filozofia, zawarta w naszym motcie, oddaje preferowany sposób współpracy, oparty na zaufaniu i pełnej kompetencji...

Artykuł-Rzeczpospolita

W ramach przyjętej strategii roz­woju Spółka konsekwentnie realizuje działania zmierzające do ekspansji na nowe rynki.

Działaniami, umożliwiającymi zwiększenie udziału Aplitt S.A. w rynku krajowych i europejskich usług sektora ICT, jest między innymi uruchomienie w 2007 roku najnowocześniejszej infra­struktury do procesowania, autoryzacji i rozliczania transakcji, realizowanych we współpracy z Visa i MasterCard oraz obsługi m.in. transakcji e-commerce i m-commerce. Kolejnym elementem ekspansji była decyzja o otwarciu filii naszego Call Center w Białej Podlaskiej. Dzięki temu od 2013 roku zwiększyli­śmy możliwości realizacji zleceń o 40%.

W toku działań związanych ze zwiększeniem udziału w rynku usług informatycznych, zbudowaliśmy uni­kalne kompetencje w zakresie kilku produktów. Do ich grona możemy za­liczyć między innymi jedyny w Europie środkowo-wschodniej status Silver Bu­siness Service Provider ZIMBRA, jedno z czterech w Polsce partnerstw Micro­soft Cloud OS Network (COSN), status VMware Professional Level zarówno jako Service Provider jak i Solution Provider, F-Secure Gold Partner, Mi­crosoft Partner Gold Application Deve­lopment, a w Payment Scheme statusy: Visa System Processor oraz MasterCard Third Party Provider. Do niewątpliwych sukcesów, potwierdzających trafność podjętych decyzji, można zaliczyć reali­zację jednego z największych wdrożeń systemu Dynamics CRM w Europie dla instytucji finansowej. Ścisła współpraca z naszymi Partnerami umożliwia nam pozyskiwanie unikatowych kompetencji w wysoko specjalistycznych i eksperc­kich obszarach. W przypadku bardzo bliskiej współpracy z Microsoft – i to na wielu płaszczyznach – są to między innymi systemy baz danych oparte na MS SQL.

Na przełomie 2015 i 2016 roku Aplitt S.A. otworzył się szeroko również na rynek skandynawski i kraje bałtyckie, podpisując wyłączną umowę dystrybu­cyjną dotyczącą unikalnych w skali świa­towej rozwiązań amerykańskiej firmy Uinnova Inc., służących do wizualizacji w 3D nie tylko zasobów zgromadzonych w serwerowni, lecz co ważne również warstw logicznych takich jak aplikacje, bazy danych czy warstwa sieciowa.

Ze względu na opisane wyżej suk­cesy, Aplitt S.A. stale zwiększa swój potencjał poprzez stabilny wzrost zatrudnienia. Zatrudniamy 500 pra­cowników, posiadamy 130 unikalnych certyfikacji inżynierskich oraz doświad­czoną kadrę menadżerską